Ubezpieczenie roweru od kradzieży

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru od kradzieży?

 • Składka roczna wynosi maksymalnie 4,5% wartości roweru.

Jakie zdarzenia są ubezpieczone?

 • kradzież z włamaniem roweru z pomieszczenia zamkniętego przynajmniej na jeden zamek wielozastawkowy (z mieszkania, piwnicy, garażu, rowerowni itp.)
 • rabunek roweru, czyli zabór roweru z użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego użycia przemocy
 • kradzież, z dowolnego miejsca, roweru przymocowanego za ramę zapięciem w postaci kłódki, linki stalowej, łańcuchem lub innym zabezpieczeniem roweru dostępnym w sprzedaży, do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu.

  Jakie rowery można ubezpieczyć?

  Muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • rower musi być prawidłowo zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego
  • od dnia zakupu nowego roweru nie może minąć więcej niż 37 miesięcy
  • cena zakupu nowego roweru nie może przekraczać 15.000 zł
  • właściciel musi być osobą fizyczną
  • właściciel musi posiadać dokument zakupu roweru z wpisanym numerem ramy (numer ramy może być wpisany w książce gwarancyjnej dołączonej do danego roweru).

  Jaka jest suma ubezpieczenia roweru?

  • dla rowerów nowych i nie starszych niż 12 miesięcy jest to 100% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru
  • dla rowerów starszych niż 12 miesięcy, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 24 miesiące, jest to 80% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru
  • dla rowerów starszych niż 24 miesiące, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 37 miesięcy, jest to 65% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru
  • suma ubezpieczenia roweru jest stała przez cały 12 miesięczny okres ubezpieczenia

  Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie możesz zawrzeć na 12 miesięcy.

  Jak się zawiera ubezpieczenie?

  • ubezpieczenie możesz zawrzeć tylko „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy
  • rower musisz uprzednio lub jednocześnie zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
  • wypełnij elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje oraz wykonaj w dniu zawierania ubezpieczenia i prześlij na swoje konto w Rejestrze 2 zdjęcia roweru: jedno zdjęcie całego roweru, drugie zdjęcie numeru ramy roweru
  • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, opłać ją korzystając z udostępnionej na stronie internetowej www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu Certyfikatu.

  Co należy zrobić gdy rower zostanie skradziony?

  • niezwłocznie zgłoś kradzież roweru na policję
  • niezwłocznie zgłoś też szkodę do ERGO Hestii telefonicznie na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub przez formularz dostępny na stronie www.ERGOHestia.pl
  • zaloguj się na swoje konto w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego i zmień status roweru na „skradziony”.

  Jak jest wypłacane odszkodowanie?

  • rozmiar szkody określa się wg cen z dnia ustalenia odszkodowania wg ceny zakupu nowego roweru tej samej marki i modelu lub najbardziej zbliżonego, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia określona w Certyfikacie. Odszkodowanie nie obejmuje innych kosztów.
  • jeżeli rower został skradziony bez włamania lub rabunku, czyli przez pokonanie zapięcia za ramę, wtedy odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny, który wynosi 5% naliczonego odszkodowania.
  • Analiza kradzieży i odszkodowań od początku działalności (czyli od kwietnia 2016 do czerwca 2019) wskazuje, że 100% przypadków zgłoszonych kradzieży zakończyło się wypłatą odszkodowania lub odnalezieniem roweru a średni czas od kradzieży do decyzji o wypłacie odszkodowania to 12 dni (mediana tego czasu to zaledwie 9 dni).

  Więcej informacji - zobacz Warunki Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie OC rowerzysty (odpowiedzialności cywilnej)

  Ile kosztuje OC rowerzysty?

  • Składka roczna już od 20 zł.

  Jakie zdarzenia są ubezpieczone w ramach OC rowerzysty?

  Ubezpieczeniem OC objęte są szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku użytkowania roweru przez ubezpieczonego lub osobę, która korzystała z roweru za zgodą ubezpieczonego.

  Ubezpieczenie można rozszerzyć o zakres obejmujący udział w zawodach amatorskich (za dopłatą składki)

  Jakiego roweru może dotyczyć OC rowerzysty?

  W ramach OC rowerzysty można zawrzeć ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem każdego roweru, bez względu na jego wiek, o ile został on zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego.

  Jaka jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rowerzysty?

  W ubezpieczeniu OC rowerzysty można wybrać jedną z dwóch sum gwarancyjnych : 50.000 zł lub 100.000 zł.

  Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie OC rowerzysty zawiera się każdorazowo na okres 12 miesięcy.

  Jak się zawiera ubezpieczenie OC rowerzysty?

  Ubezpieczenie można zawrzeć „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy

  • rower należy wcześniej zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
  • należy wypełnić elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje
  • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, należy ją opłacić korzystając z udostępnionej na stronie www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
  • okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki.

  Co należy zrobić gdy dojdzie do szkody z winy osoby ubezpieczonej?

  • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie wezwać policję na miejsce zdarzenia
  • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie zgłosić szkodę do ERGO Hestii na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub poprzez formularz na stronie www.ERGOHestia.pl

  Jak jest wypłacane odszkodowanie?

  Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu (uprawnionemu) odszkodowanie ustalone na podstawie uznania roszczenia, podpisanej ugody lub postanowienia sądu.


  Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC rowerzysty – zobacz Warunki Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

  Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW?

  Każda osoba posiadająca konto w Krajowym Rejestrze Rowerowym może dokonać na naszym portalu ubezpieczenia NNW siebie lub członka swojej rodziny , z którym tworzy wspólne gospodarstwo domowe. W ramach Krajowego Rejestru Rowerowego każdy może być ubezpieczony tylko raz, a w przypadku osób niepełnoletnich, ich opiekun prawny może je też ubezpieczyć przy zachowaniu zasady, że na każdy zarejestrowany rower może przypadać tylko jedna ubezpieczona osoba.


  Czy ubezpieczenie NNW w KRR jest ograniczone tylko do wypadków rowerowych?

  Nie. Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę. Dodatkowo zakres ochrony obejmuje wypadki podczas amatorskiego uprawiania sportów, w tym także podczas udziału w zawodach amatorskich.
  Wyłączenia odpowiedzialności ochrony znajdują się w § 4 ust. 2 do 5 OWU (tutaj) z uwzględnieniem Szczególnych Postanowień punkty od 9 do 11 (tutaj).


  Dlaczego w takim razie, ubezpieczenie jest przypisane do roweru?

  Oferta jest dedykowana tylko dla użytkowników KRR, stąd warunkiem koniecznym ubezpieczenia jest posiadanie zarejestrowanego w KRR roweru. Rejestracja roweru jest bezpłatna.


  Czy każdy kto zarejestruje rower może się ubezpieczyć w zakresie NNW?

  Ograniczenie stanowi wiek osoby ubezpieczanej, która w momencie zawierania ubezpieczenia może mieć ukończone najwyżej 69 lat.


  Ile to kosztuje?

  Można wybrać jedną z 3 dostępnych sum ubezpieczenia
  Składka roczna wynosi:

    • dla sumy ubezpieczenia 15.000 zł - 39 zł
     • dla sumy ubezpieczenia 30.000 zł - 88 zł
      • dla sumy ubezpieczenia 60.000 zł - 169 zł      Co jest ubezpieczone w ramach NNW?

      Ubezpieczenie obejmuje różne następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poniesienie kosztów przez Ubezpieczonego.
      Zakres świadczeń:

       1. Śmierć wskutek NW , wypłata sumy ubezpieczenia
       2. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW wypłata 1 % s.u. za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
       3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych w tym zakup wózka inwalidzkiego: do 6.000 zł
       4. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów: do 6.000 zł
       5. Koszty odbudowy stomatologicznej zębów: do 2.000 zł
       6. Zwrot kosztów pogrzebu: do 5.000 zł
       7. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji: do 2.000 zł

      Ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie całej Europy przez 24 godziny na dobę, również powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów dla klas ryzyka I, II i III ( różnych sportów, nie tylko kolarstwa), w tym również wypadki w trakcie udziału w zawodach amatorskich oraz w związku z innymi zdarzaniami w życiu prywatnym. Ubezpieczone są również wypadki w pracy o charakterze określonym dla klasy ryzyka I (o klasach ryzyka kliknij tutaj)


      Jakie dyscypliny sportu są wyłączone z ochrony?

      Z zakresu ochrony wyłączone są wypadki podczas uprawiania (nawet amatorskiego) kolarstwa ekstremalnego, (grawitacyjnego) i BMX.


      Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

      Ubezpieczenie NNW zawiera się każdorazowo na okres 12 miesięcy i rozpoczyna się ono nie wcześniej niż następnego dnia po opłaceniu składki.


      Jak się zawiera ubezpieczenie NNW z Krajowym Rejestrem Rowerowym?

      Ubezpieczenie można zawrzeć tylko „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy

       • należy posiadać konto w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego, na które trzeba się zalogować
        • można też w jednej sesji zarejestrować rower i kupić ubezpieczenie
         • należy wypełnić elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje
          • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, należy ją opłacić korzystając z udostępnionej na stronie www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl. Wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
           • okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki


            Co należy zrobić gdy dojdzie do szkody osoby ubezpieczonej?

            Osoba ubezpieczona lub jej przedstawiciel prawny powinna niezwłocznie zgłosić szkodę do ERGO Hestii na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub poprzez formularz na stronie www.ERGOHestia.pl


            Jak jest wypłacane odszkodowanie?

            Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu (lub uprawnionemu) świadczenie lub odszkodowanie ustalone na podstawie uznania roszczenia, podpisanej ugody lub postanowienia sądu.
            Świadczenie jest ustalane na podstawie stopnia doznanych obrażeń, natomiast odszkodowanie - na podstawie poniesionych, w związku z wypadkiem, kosztów.


            Jakie są zalety ubezpieczenia NNW przez KRR?

            • ubezpieczenie nie jest ograniczone tylko do jazdy na rowerze, działa przez 24 godziny na dobę i obejmuje wypadki na terenie całej Europy.
            • oferuje szeroki zakres świadczeń, obejmuje większość dyscyplin sportowych
            • zapewnia korzystne dla poszkodowanych, jedne z najlepszych na rynku, zasady ustalania tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu (od tego zależy wysokość przyznawanego świadczenia głównego). Tabelę uszczerbków znajdziesz tutaj.
            • ubezpieczone są również wypadki podczas amatorskiego uprawiania większości sportów, łącznie z zawodami amatorów i to bez dopłat składki!
            • amatorskie uprawianie sportów jest jasno zdefiniowane: jeżeli za uprawianie sportu nie dostajesz pieniędzy, a za starty lub osiągnięte miejsca w zawodach, nagród finansowych, to uprawiasz daną dyscyplinę amatorsko
            • cena ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjna. Ponieważ docieramy do bardzo dużej grupy naszych użytkowników, mogliśmy wynegocjować niskie składki
            • zawieranie ubezpieczenia jest niezwykle proste. Można je zawrzeć „on line”, również mobilnie, z dowolnego miejsca
            • nasze ubezpieczenie stanowi również bardzo dobrą alternatywę dla ubezpieczenia NNW proponowanego przez szkoły i uczelnie


            Mam już ubezpieczenie NNW, czy potrzebne mi kolejne?

            Można mieć wiele polis NNW i z każdej można dostać świadczenie, oczywiście w ramach poszczególnych warunków ubezpieczenia.


            Więcej informacji na temat ubezpieczenia NNW rowerzysty – zobacz Warunki Ubezpieczenia NNW