background photo

BĄDŹ SPOKOJNY O SWÓJ ROWER

ZAREJESTRUJ GO I UBEZPIECZ OD KRADZIEŻY!

Krajowy Rejestr Rowerowy powstał po to by złodziejowi trudno było sprzedać kradziony rower.
Zniechęć złodzieja do kradzieży. Zarejestruj swój rower!
To nic nie kosztuje!
Dodatkowo ubezpiecz. rower w promocyjnej cenie!

Ubezpieczenie roweru od kradzieży


więcej informacji

Ubezpieczenie OC rowerzysty

 • bardzo atrakcyjna cena
 • każdy kto jeździ jest ubezpieczony
 • elastyczny zakres
 • wiek roweru nie ma znaczenia
 • wszystko załatwisz on-line, bez wychodzenia z domu

więcej informacji

Ubezpieczenie NNW

 • wypadki nie tylko na rowerze
 • ubezpieczone również sporty uznawane za niebezpieczne
 • ubezpieczone również treningi w klubach i zawody amatorskie
 • działa na terenie całej Europy
 • wybierasz sumę ubezpieczenia według swoich potrzeb
 • szeroki zakres
 • wszystko załatwisz on-line, bez wychodzenia z domu

więcej informacji

Zarejestruj Rower

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Rejestr Rowerowy Ryszard Pluta sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby założenia konta i późniejszego dostępu do konta na stronie internetowej www.krajowyrejestrrowerowy.pl. oraz świadczenia innych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podawane przy zakupie ubezpieczenia dane o imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania, PESEL-u są wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi ubezpieczenia i wystawienia certyfikatu ubezpieczenia.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych oraz polityka prywatności dostępne są tutaj.

Najczęściej zadawne pytania


Ubezpieczenie roweru od kradzieży


Składka roczna wynosi maksymalnie 4,5% wartości roweru.

 • kradzież z włamaniem roweru z pomieszczenia zamkniętego przynajmniej na jeden zamek wielozastawkowy (z mieszkania, piwnicy, garażu, rowerowni itp.)
 • rabunek roweru, czyli zabór roweru z użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego użycia przemocy
 • kradzież, z dowolnego miejsca, roweru przymocowanego za ramę zapięciem w postaci kłódki, linki stalowej, łańcuchem lub innym zabezpieczeniem roweru dostępnym w sprzedaży, do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu

Muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
 • rower musi być prawidłowo zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego
 • od dnia zakupu nowego roweru nie może minąć więcej niż 61 miesięcy
 • cena zakupu nowego roweru nie może przekraczać 26000 zł
 • właściciel musi być osobą fizyczną
 • właściciel musi posiadać dokument zakupu roweru z wpisanym numerem ramy (numer ramy może być wpisany w książce gwarancyjnej dołączonej do danego roweru).

 • dla rowerów nowych i nie starszych niż 12 miesięcy jest to 100% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru
 • dla rowerów starszych niż 12 miesięcy, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 24 miesiące, jest to 80% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru (w związku z inflacją obecnie podwyższana o 15%),
 • dla rowerów starszych niż 24 miesiące, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 36 miesięcy, jest to 65% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru (w związku z inflacją obecnie podwyższana o 15%),
 • dla rowerów starszych niż 36 miesiące, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 48 miesięcy, jest to 55% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru (w związku z inflacją obecnie podwyższana o 15%),
 • dla rowerów starszych niż 48 miesiące, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 61 miesięcy, jest to 45% ceny zakupu z vat określonej w dokumencie zakupu nowego roweru (w związku z inflacją obecnie podwyższana o 15%),
 • suma ubezpieczenia roweru jest stała przez cały 12 miesięczny okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na 12 miesięcy.

 • ubezpieczenie możesz zawrzeć tylko „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy
 • rower musisz uprzednio lub jednocześnie zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
 • wypełnij elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje oraz wykonaj w dniu zawierania ubezpieczenia i prześlij na swoje konto w Rejestrze 2 zdjęcia roweru: jedno zdjęcie całego roweru, drugie zdjęcie numeru ramy roweru
 • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, opłać ją korzystając z udostępnionej na stronie internetowej www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
 • ubezpieczenie rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po wystawieniu Certyfikatu

 • niezwłocznie zgłoś kradzież roweru na policję
 • niezwłocznie zgłoś też szkodę do ERGO Hestii telefonicznie na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub przez formularz dostępny na stronie ERGOHestia.pl
 • zaloguj się na swoje konto w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego i zmień status roweru na „skradziony”.

 • rozmiar szkody określa się wg cen z dnia ustalenia odszkodowania wg ceny zakupu nowego roweru tej samej marki i modelu lub najbardziej zbliżonego, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia określona w Certyfikacie. Odszkodowanie nie obejmuje innych kosztów
 • jeżeli rower został skradziony bez włamania lub rabunku, czyli przez pokonanie zapięcia za ramę, wtedy odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny, który wynosi 5% naliczonego odszkodowania.

Więcej informacji o ubezpieczeniu roweru od kradzieży - zobacz Warunki Ubezpieczenia


Ubezpieczenie OC rowerzysty (odpowiedzialności cywilnej)


Składka roczna już od 30 zł.

Ubezpieczeniem OC objęte są szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku użytkowania roweru przez ubezpieczonego lub osobę, która korzystała z roweru za zgodą ubezpieczonego. Ubezpieczenie można rozszerzyć o zakres obejmujący udział w zawodach amatorskich (za dopłatą składki)

W ramach OC rowerzysty można zawrzeć ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem każdego roweru, bez względu na jego wiek, o ile został on zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego.

W ubezpieczeniu OC rowerzysty można wybrać jedną z dwóch sum gwarancyjnych : 50.000 zł lub 100.000 zł.

Ubezpieczenie OC rowerzysty zawiera się każdorazowo na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie można zawrzeć „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy
 • rower należy wcześniej zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
 • należy wypełnić elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje
 • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, należy ją opłacić korzystając z udostępnionej na stronie www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
 • okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki

 • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie wezwać policję na miejsce zdarzenia
 • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie zgłosić szkodę do ERGO Hestii na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub poprzez formularz na stronie ERGOHestia.pl

Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu (uprawnionemu) odszkodowanie ustalone na podstawie uznania roszczenia, podpisanej ugody lub postanowienia sądu.

Więcej informacji o ubezpieczeniu OC - zobacz Warunki Ubezpieczenia


Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)


Każda osoba posiadająca konto w Krajowym Rejestrze Rowerowym może dokonać na naszym portalu ubezpieczenia NNW siebie lub członka swojej rodziny , z którym tworzy wspólne gospodarstwo domowe. W ramach Krajowego Rejestru Rowerowego każdy może być ubezpieczony tylko raz, a w przypadku osób niepełnoletnich, ich opiekun prawny może je też ubezpieczyć przy zachowaniu zasady, że na każdy zarejestrowany rower może przypadać tylko jedna ubezpieczona osoba.

Nie. Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę. Dodatkowo zakres ochrony obejmuje wypadki podczas amatorskiego uprawiania sportów, w tym także podczas udziału w zawodach amatorskich.
Wyłączenia odpowiedzialności ochrony znajdują się w § 4 ust. 2 do 5 OWU (tutaj) z uwzględnieniem Szczególnych Postanowień punkty od 9 do 11 (tutaj).

Oferta jest dedykowana tylko dla użytkowników KRR, stąd warunkiem koniecznym ubezpieczenia jest posiadanie zarejestrowanego w KRR roweru. Rejestracja roweru jest bezpłatna.

Ograniczenie stanowi wiek osoby ubezpieczanej, która w momencie zawierania ubezpieczenia może mieć ukończone najwyżej 69 lat

Można wybrać jedną z 3 dostępnych sum ubezpieczenia
Składka roczna wynosi:
 • dla sumy ubezpieczenia 15.000 zł - 59 zł
 • dla sumy ubezpieczenia 30.000 zł - 132 zł
 • dla sumy ubezpieczenia 60.000 zł - 254 zł

Ubezpieczenie obejmuje różne następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poniesienie kosztów przez Ubezpieczonego.
Zakres świadczeń:

 • Śmierć wskutek NW , wypłata sumy ubezpieczenia
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW wypłata 1 % s.u. za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
 • Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych w tym zakup wózka inwalidzkiego: do 6.000 zł
 • Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów: do 6.000 zł
 • Koszty odbudowy stomatologicznej zębów: do 2.000 zł
 • Zwrot kosztów pogrzebu: do 5.000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji: do 2.000 zł

Ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie całej Europy przez 24 godziny na dobę, również powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów dla klas ryzyka I, II i III ( różnych sportów, nie tylko kolarstwa), w tym również wypadki w trakcie udziału w zawodach amatorskich oraz w związku z innymi zdarzaniami w życiu prywatnym. Ubezpieczone są również wypadki w pracy o charakterze określonym dla klasy ryzyka I (o klasach ryzyka kliknij tutaj)


Z zakresu ochrony wyłączone są wypadki podczas uprawiania (nawet amatorskiego) kolarstwa ekstremalnego, (grawitacyjnego) i BMX.

Ubezpieczenie NNW zawiera się każdorazowo na okres 12 miesięcy i rozpoczyna się ono nie wcześniej niż następnego dnia po opłaceniu składki.

Ubezpieczenie można zawrzeć tylko „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy

 • należy posiadać konto w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego, na które trzeba się zalogować
 • można też w jednej sesji zarejestrować rower i kupić ubezpieczenie
 • należy wypełnić elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje
 • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, należy ją opłacić korzystając z udostępnionej na stronie www.KrajowyRejestrRowerowy.pl usługi przelewy24.pl. Wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
 • okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki

Osoba ubezpieczona lub jej przedstawiciel prawny powinna niezwłocznie zgłosić szkodę do ERGO Hestii na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub poprzez formularz na stronie ERGOHestia.pl

Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu (lub uprawnionemu) świadczenie lub odszkodowanie ustalone na podstawie uznania roszczenia, podpisanej ugody lub postanowienia sądu.
Świadczenie jest ustalane na podstawie stopnia doznanych obrażeń, natomiast odszkodowanie - na podstawie poniesionych, w związku z wypadkiem, kosztów.

 • ubezpieczenie nie jest ograniczone tylko do jazdy na rowerze, działa przez 24 godziny na dobę i obejmuje wypadki na terenie całej Europy.
 • oferuje szeroki zakres świadczeń, obejmuje większość dyscyplin sportowych
 • zapewnia korzystne dla poszkodowanych, jedne z najlepszych na rynku, zasady ustalania tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu (od tego zależy wysokość przyznawanego świadczenia głównego). Tabelę uszczerbków znajdziesz tutaj.
 • ubezpieczone są również wypadki podczas amatorskiego uprawiania większości sportów, łącznie z zawodami amatorów i to bez dopłat składki!
 • amatorskie uprawianie sportów jest jasno zdefiniowane: jeżeli za uprawianie sportu nie dostajesz pieniędzy, a za starty lub osiągnięte miejsca w zawodach, nagród finansowych, to uprawiasz daną dyscyplinę amatorsko
 • cena ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjna. Ponieważ docieramy do bardzo dużej grupy naszych użytkowników, mogliśmy wynegocjować niskie składki
 • zawieranie ubezpieczenia jest niezwykle proste. Można je zawrzeć „on line”, również mobilnie, z dowolnego miejsca
 • nasze ubezpieczenie stanowi również bardzo dobrą alternatywę dla ubezpieczenia NNW proponowanego przez szkoły i uczelnie

Można mieć wiele polis NNW i z każdej można dostać świadczenie, oczywiście w ramach poszczególnych warunków ubezpieczenia.

Więcej informacji o ubezpieczeniu NNW - zobacz Warunki Ubezpieczenia