REGULAMIN Krajowego Rejestru Rowerowego

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z platformy internetowej działającej pod adresem www.krajowyrejestrrowerowy.pl („baza KRR” lub „KRR”), których właścicielem i administratorem jest Krajowy Rejestr Rowerowy Ryszard Pluta sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000626873; NIP: 7010593850; REGON:364910384.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejsze warunki korzystania z KRR;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założy Konto i zarejestruje co najmniej jeden rower w KRR;
 3. Konto – konto Użytkownika utworzone na potrzeby KRR;
 4. Treść – wszelkie informacje, treści, materiały i inne usługi udostępniane w ramach KRR;
 5. Administrator KRR - Krajowy Rejestr Rowerowy Ryszard Pluta sp. j. z siedzibą przy ul. Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000626873; NIP: 7010593850; REGON:364910384

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. KRR jest internetową bazą służącą do rejestracji rowerów, udostępnioną jako narzędzie do walki z plagą kradzieży rowerów. Rejestr ma za zadanie dostarczenie informacji, czy konkretny rower znajduje się w KRR i jeśli tak, czy został zgłoszony jako skradziony.
 2. Regulamin określa sposób i warunki korzystania z KRR:
  1. zasady rejestracji,
  2. zasady ochrony danych osobowych,
  3. warunki techniczne,
  4. postanowienia końcowe.
 3. Użytkownikiem bazy KRR może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem portalu pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl

III. ZASADY REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA W KRR

 1. Założenie Konta Użytkownika i rejestracja rowerów w KRR jest bezpłatna, dobrowolna i dokonywana przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać zgodne z prawdą informacje podczas zakładania Konta.
 3. Aby założyć Konto Użytkownika konieczne jest podanie adresu e-mail Użytkownika i zarejestrowanie pierwszego roweru poprzez podanie danych o marce roweru, numerze i kolorze ramy.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik musi je aktywować. W tym celu na podany e-mail Użytkownika, KRR wysyła wiadomość z linkiem do aktywacji konta. Po naciśnięciu linku następuje aktywacja Konta. Użytkownik ustala unikalne hasło dostępu do swojego Konta w KRR.
 5. Użytkownik loguje się na swoje Konto poprzez podanie loginu, którym jest podany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika, oraz indywidualnego hasła.
 6. Użytkownik może przy zakładaniu konta podać dodatkowe dane, wymienione w dostępnym na portalu formularzu tj.imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania. Dodatkowe dane nie są niezbędne do założenia konta Użytkownika i ich podanie jest dobrowolne.
 7. Posiadanie Konta jest niezbędne do rejestrowania rowerów w KRR.
 8. Każdy Użytkownik może zarejestrować na swoim Koncie dowolną ilość rowerów, których jest właścicielem. Rejestracja roweru jest równoznaczna z oświadczeniem, że Użytkownik jest jego właścicielem.
 9. Rejestracja roweru w KRR wymaga podania następujących danych:
  1. marka,
  2. numer ramy,
  3. kolor.
 10. Po zakończeniu rejestracji roweru w KRR tworzone jest potwierdzenie rejestracji, które zawiera unikalny numer roweru w bazie KRR.
 11. Po zarejestrowaniu roweru w bazie KRR, na portalu KRR, w zakładce „sprawdź rower”, znajdzie się informacja o statusie roweru, dostępna dla każdego korzystającego z serwisu po wpisaniu numeru ramy, unikalnego numeru nadanego przez KRR lub ewentualnie numeru nadanego przez policję, jeżeli został wprowadzony do bazy KRR przez Użytkownika (marka, model, numer, kolor i status „w posiadaniu” lub „skradziony”).
 12. Zarejestrowanie roweru na koncie użytkownika generuje jednocześnie wzór nalepki na rower, zawierającej QR kod i numer roweru w bazie KRR, którą Użytkownik może bezpłatnie drukować we własnym zakresie w wybranym przez siebie formacie, jakości oraz nośniku.
 13. Stosowanie nalepki jest całkowicie dobrowolne, zależne tylko od woli Użytkownika (zadaniem nalepki jest zniechęcenie potencjalnych złodziei do kradzieży).
 14. Po zeskanowaniu QR kodu z nalepki następuje przekierowanie na stronę serwisu KRR, gdzie wyświetlane są informacje o danym rowerze:
  1. każdemu korzystającemu z serwisu udostępniane są dane w następującym zakresie: unikalny nr w KRR, nr ramy, marka, kolor oraz, o ile zostały udostępnione przez właściciela, model i zdjęcie roweru,
  2. Policji mogą być udostępnione dodatkowe dane o rowerze w zakresie ustalonym samodzielnie przez Użytkownika. Warunkiem udostępnienia dodatkowych danych Policji jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na udostępnienie tych danych w toku zgłaszania kradzieży roweru w serwisie KRR w zakładce „Zgłoś kradzież”.
 15. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zarejestrowany rower z bazy KRR, chyba że warunki dodatkowych usług nabytych przez Użytkownika za pośrednictwem KRR, w szczególności warunki ubezpieczenia, stanowią inaczej.
 16. W przypadku kradzieży roweru Użytkownik powinien niezwłocznie zalogować się na swoim Koncie i zmienić status roweru z „w posiadaniu” na „skradziony”.
 17. Jeżeli dochodzi do przeniesienia własności roweru na inną osobę, Użytkownik powinien niezwłocznie usunąć profil roweru ze swojego Konta.
 18. Użytkownik może dokonać cesji profilu roweru na nowego właściciela. W tym celu Użytkownik korzystając z zakładki „Zmiana właściciela” przesyła do KRR adres e-mail nowego właściciela. Profil roweru jest w ten sposób usuwany z konta Użytkownika, a do nowego właściciela jest przesyłany link aktywacyjny.

IV. UBEZPIECZENIA

 1. KRR oprócz bazy rowerów może udostępniać Użytkownikom inne odpłatne i dobrowolne usługi, w tym PROGRAM UBEZPIECZENIA ROWERÓW OD:
  1. KRADZIEŻY (roweru zabezpieczonego przez przymocowanie zabezpieczeniem w postaci kłódki, linki stalowej, łańcuchem lub innym zabezpieczeniem roweru dostępnym w sprzedaży do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu), oraz od KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU,
  2. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROWERZYSTY.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z dodatkowych usług dostępnych w ramach KRR jest posiadanie Konta.
 3. Dodatkowe usługi dostępne w KRR podlegają odrębnym warunkom. Użytkownik będzie mógł się zapoznać ze szczególnymi warunkami każdej z usług przed zawarciem umowy na konkretną, wybraną przez Użytkownika usługę.

V. TREŚĆ

 1. Wszelkie informacje, treści, materiały i inne usługi udostępnione w ramach KRR są własnością Administratora lub są wykorzystywane przez Administratora na podstawie uzyskanych licencji i mogą być chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub innymi prawami własności intelektualnej, stosownie do wypadku. Treść obejmuje m.in. tekst, grafikę, logotypy, piktogramy, znaki towarowe, dzieła, elementy muzyczne i audiowizualne, kompilacje danych, systemy i aplikacje. Kopiowanie, powielanie, publikowanie, udostępnianie, dystrybuowanie, przekazywanie, udostępnianie na podstawie licencji, sprzedaż, tworzenie dzieł pochodnych lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek treści bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione.
 2. Użytkownik może wykorzystywać informacje udostępnione w ramach KRR w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie na własne potrzeby, z zastrzeżeniem że (i) nie będzie usuwać, zmieniać ani w żaden inny sposób modyfikować jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji dotyczących praw własności; (ii) nie uzyska i nie będzie rościć sobie prawa własności takich informacji; oraz (iii) nie będzie w żaden sposób zmieniać takich informacji.

VI. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 1. Zabrania się korzystania z KRR w jakimkolwiek celu oraz w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
  1. dekompilacji, dokonywania analizy wstecznej lub w inny sposób odtwarzania lub podejmowania próby odtworzenia kodu źródłowego KRR, oraz modyfikacji lub podejmowania próby modyfikacji Serwisu, chyba że jest to dozwolone przepisami prawa;
  2. stosowania jakichkolwiek wirusów, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania złośliwego, narzędzi do gromadzenia danych, koni trojańskich, jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania lub jakichkolwiek złośliwych kodów w związku z korzystaniem z KRR;
  3. nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek części lub funkcji KRR lub jakiegokolwiek systemu lub sieci Administratora;
  4. podejmowania działań powodujących pogorszenie, zakłócenie lub zaprzestanie funkcjonowania KRR lub powiązanych z nim systemów;
  5. korzystania z KRR w związku z jakimikolwiek czynnościami, transakcjami lub działalnością, które są niezgodne z prawem lub noszą znamiona oszustwa;
  6. rejestrowania się w celu korzystania z KRR w sposób automatyczny lub na podstawie nieprawdziwych lub fałszywych informacji oraz stosowania lub uruchamiania jakiegokolwiek automatycznego systemu, w tym robotów, „pająków” lub oprogramowania gromadzącego wiadomości (typu offline reader) w celu uzyskania dostępu do KRR;
  7. ingerowania w zabezpieczenia zastosowane w ramach lub na potrzeby KRR, a także obchodzenia lub modyfikowania takich zabezpieczeń;
  8. dostarczania do bazy KRR treści o charakterze bezprawnym.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z KRR, w tym w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych droga elektroniczną, Użytkownik może kierować w formie pisemnej na adres Krajowy Rejestr Rowerowy, Al.Jerozolimskie 155 lok. 7, 02-326 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać imię nazwisko, adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail) oraz powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 2. KRR niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi dobrowolnie w ramach założenia Konta lub korzystania z KRR oraz w ramach świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia dostępu do bazy KRR, świadczenia przez Administratora innych, wybranych przez Użytkownika, usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakładania Konta uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z bazy KRR.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany i usunięcia w dowolnym czasie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej na adres Krajowy Rejestr Rowerowy, Al. Jerozolimskie 155 lok. 7, 02-326 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl.
 5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Użytkownik może dodatkowo wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej, w tym materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, newsletterów i informacji dotyczących innych usług Administratora oraz usług i produktów oferowanych przez partnerów handlowych Administratora w formie elektronicznej, za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w tym pocztą elektroniczną i telefonicznie.

IX. WARUNKI TECHNICZNE

W celu korzystania z portalu KRR i oferowanych na nim usług Użytkownik powinien posiadać:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarkę internetową:
  1. Mozilla Firefox w wersji 47 lub nowszej; lub
  2. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej; lub
  3. Microsoft Edge 25 lub nowszej; lub
  4. Google Chrome w wersji 49 lub nowszej; lub
  5. Opera w wersji 40 lub nowszej; lub
  6. Safari w wersji 10 lub nowszej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Administrator może zawiesić lub zakończyć dostęp do KRR lub Konta, jeżeli:
  1. dane kontaktowe Użytkownika są nieaktualne, nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i Użytkownik nie odpowiada na żadne kierowane do niego wiadomości lub nie wyrazi zamiaru podjęcia działań naprawczych,
  2. czynności podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z KRR są niezgodne z prawem,
  3. Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu w sposób inny niż określony w pkt b powyżej,
  4. Administrator zaprzestanie udostępniania KRR.
 2. Administrator poinformuje użytkownika o zawieszeniu lub zamknięciu dostępu do KRR lub Konta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem okoliczności określonych w pkt b, w wypadku których Administrator może zablokować dostęp do KRR lub Konta, informując o tym Użytkownika z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik może według własnego uznania wyrazić brak dalszej akceptacji Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny lub bez określonej przyczyny poprzez zaprzestanie korzystania z KRR poprzez usunięcie Konta, chyba że warunki dodatkowych usług nabytych przez Użytkownika za pośrednictwem KRR, w szczególności warunki ubezpieczenia, stanowią inaczej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator może wprowadzać zmiany do Regulaminu, informując o tym Użytkowników za pomocą adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika podczas zakładania Konta. Zmiany stają się wiążące nie wcześniej niż 7 dni po poinformowaniu Użytkowników o ich treści.
 2. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym czasie. Dalsze korzystanie z KRR oznacza akceptację zmian Regulaminu.
 3. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.